Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 

 W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

*Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

*Waldemar Kupski - 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala lekcyjna:

*PEAR Centrum Językowe Joanna Gruszczyńska- Turkusowa 8/23  70-778 Szczecin-

50 zł netto plus23%Vat za 45 minut wynajmu.

Hala Sportowa:

*Manufaktura Sportu ul. Przewiewna 25 Szczecin 100 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

*Dominik Jeznach ul. Zajecza 3/1 Szczecin 100 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

*Premiera Sp.zo.o .ul Sikorskiego 9 Szczecin- 100 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

Sala gimnastyczna:

*Centrum Tańca Szczecin ul. Żwirowa 32 Rumia- 65 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12  w Szczecinie.

a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

 – udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, jogi według ustalonego grafiku

d) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :

a) hala gimnastyczna – 100zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową (60 minut)

b) sala gimnastyczna SP12- 65 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)

c) sala pomocnicza- 55 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)

d) powierzchnia użytkowa korytarza 2m2- 650 zł netto plus 23% VAT

e) holl szkolny- 200 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.

f) sala lekcyjna – 50 zł netto plus 23%VAT za 45 minut zajęcia po skończeniu zajęć lekcyjnych.

3. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31.08.2023 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.09.2023r. o godzinie 14:00 w sekretariacie ze względu na obostrzenia oferenci nie mogą brać udziału przy otwarciu kopert.
 8. Dnia 06 września 2023r. informacja zostanie upubliczniona na stronie szkoły www.sp12.szczecin.pl

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp12.szczecin.pl)
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IV. Wyjaśnienia i informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Gorajska 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.sp12.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załącznik 1

Załącznik 2

Dnia 16.12.2022  komisja dokonała otwarcia i analizy złożonych ofert, wpłynęło pięć ofert na dostawę żywności do szkolnej stołówki.

HANDEL OBWOŹNY Art. Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-758 Szczecin ul. Lechicka 23/3

Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe " Kinga" Kinga Kiryszewska ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 25A 71-643 Szczecin

W  wyniku przetargu wyłoniono  najkorzystniejsze oferty:

1. Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

2. SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

3. KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12  w Szczecinie.

a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

 – udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, jogi według ustalonego grafiku

d) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :

a) hala gimnastyczna – 90zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową (60 minut)

b) sala gimnastyczna SP12- 55 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)

c) sala pomocnicza- 55 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)

d) powierzchnia użytkowa korytarza 2m2- 550 zł netto plus 23% VAT

e) holl szkolny- 150 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.

f) sala lekcyjna – 50 zł netto plus 23%VAT za 45 minut zajęcia po skończeniu zajęć lekcyjnych.

3. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 02.09.2022 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2022r. o godzinie 14:00 w sekretariacie ze względu na obostrzenia oferenci nie mogą brać udziału przy otwarciu kopert.
 8. Dnia 06 września 2022r. informacja zostanie upubliczniona na stronie szkoły www.sp12.szczecin.pl

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp12.szczecin.pl)
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IV. Wyjaśnienia i informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Gorajska 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.sp12.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załącznik1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dnia 07 września 2022 r. ogłoszono wyniki przetargu

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Waldemar Kupski- 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala lekcyjna:

PEAR Centrum Językowe Joanna Gruszczyńska

50 zł netto plus23%Vat za  45 minut wynajmu.

Hala Sportowa:

Przemysław Jarosławski – poniedziałki 90 zł netto plus 23% VAT za zegarową godzinę

Drogmal – Aleksandra Motyka- czwartki 90 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Centrum Finansowe Ubezpieczenia i Kredyty Patrycja Haryza- piątki 90 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala gimnastyczna:

Centrum tańca Szczepan- 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Dnia 17.12.2021  komisja dokonała otwarcia i analizy złożonych ofert, wpłynęły cztery oferty na dostawę żywności do szkolnej stołówki.

Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe " Kinga" Kinga Kiryszewska ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 25A 71-643 Szczecin
 
W  wyniku przetargu wyłoniono  najkorzystniejsze oferty:

1. Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

2. SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

3. KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

I OGŁASZAJĄCY PRZETARG

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 ul. F. Szarego 12 w Szczecinie

Tel.91 4608-158

Adres strony: sp12.szczecin.pl

II PRZEDMIOT PRZETRAGU

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

 1. d) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. e) sale lekcyjne udostępnianie od poniedziałku do piątku od godz: 16.15- 18.00

III RODZAJ PRZETARGU

- Nieograniczony ofertowy

IV . PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 27.08.2021 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń „w Szkole Podstawowej nr 12 Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2021 o godzinie 13:00 w sekretariacie szkoły.

V ZAWARCIE UMOWY

Umowa najmu zostanie podpisana na okres do 25 czerwca 2022r.

VI OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU.

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala lekcyjna:

Edwing Nova Sp zoo ul. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław – 40 zł netto plus23%Vat za 45 minut wynajmu.

PEAR Centrum Językowe Joanna Gruszczyńska- Turkusowa 8/23 70-778 Szczecin-

40 zł netto plus23%Vat za 45 minut wynajmu.

Hala Sportowa:

Wojciech Krysztofik ul. Graniczna 42/1 72-003 Dobra

70 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

Karol Węgorowski ul. Parkowa 23/3 71-621 Szczecin

70 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

 

Podpisy komisji:

 1. Olga Gorajska - przewodniczący  
 2. Ewelina Szabłowska

Prace komisji zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.