Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

PE logo

                    

 
A- A A+
 
Dnia 17.12.2021  komisja dokonała otwarcia i analizy złożonych ofert, wpłynęły cztery oferty na dostawę żywności do szkolnej stołówki.

Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe " Kinga" Kinga Kiryszewska ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 25A 71-643 Szczecin
 
W  wyniku przetargu wyłoniono  najkorzystniejsze oferty:

1. Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

2. SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

3. KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

I OGŁASZAJĄCY PRZETARG

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 ul. F. Szarego 12 w Szczecinie

Tel.91 4608-158

Adres strony: sp12.szczecin.pl

II PRZEDMIOT PRZETRAGU

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

 1. d) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. e) sale lekcyjne udostępnianie od poniedziałku do piątku od godz: 16.15- 18.00

III RODZAJ PRZETARGU

- Nieograniczony ofertowy

IV . PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 27.08.2021 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń „w Szkole Podstawowej nr 12 Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2021 o godzinie 13:00 w sekretariacie szkoły.

V ZAWARCIE UMOWY

Umowa najmu zostanie podpisana na okres do 25 czerwca 2022r.

VI OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU.

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala lekcyjna:

Edwing Nova Sp zoo ul. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław – 40 zł netto plus23%Vat za 45 minut wynajmu.

PEAR Centrum Językowe Joanna Gruszczyńska- Turkusowa 8/23 70-778 Szczecin-

40 zł netto plus23%Vat za 45 minut wynajmu.

Hala Sportowa:

Wojciech Krysztofik ul. Graniczna 42/1 72-003 Dobra

70 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

Karol Węgorowski ul. Parkowa 23/3 71-621 Szczecin

70 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

 

Podpisy komisji:

 1. Olga Gorajska - przewodniczący  
 2. Ewelina Szabłowska

Prace komisji zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

 1. Przedmiot przetargu
 2. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 3. a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, jogi według ustalonego grafiku

 1. d) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :
 2. a) hala gimnastyczna – 70zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową (60 minut)
 3. b) sala gimnastyczna SP12- 45 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)
 4. c) sala pomocnicza- 45 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)
 5. d) powierzchnia użytkowa korytarza 2m2- 450 zł netto plus 23% VAT
 6. e) holl szkolny- 130 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.
 7. f) sala lekcyjna – 40 zł netto plus 23%VAT za 45 minut zajęcia po skończeniu zajęć lekcyjnych.
 8. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.
 9. Przygotowanie i złożenie oferty
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 27.08.2018 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2021r. o godzinie 13:00 w sali nr 37 ze względu na obostrzenia oferenci nie mogą brać udziału przy otwarciu kopert.
 8. Dnia 31 sierpnia 2021r. informacja zostanie upubliczniona na stronie szkoły www.sp12.szczecin.pl

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp12.szczecin.pl)
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 1. Wyjaśnienia i informacje
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Gorajska 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.sp12.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dnia 16.12.2020 r. komisja dokonała otwarcia i analizy złożonych ofert, wpłynęły cztery oferty na dostawę żywności do szkolnej stołówki.

KK sp.c. Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra ul. Radosna 30,

SEMI Katarzyna Fiedorowicz ul. Batalionów Chłopskich 52/3,

Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Sebastian Załomski ul. Krzemienna 55

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN J. Patruś & R. Bączyński Ząbrowo 30

 

W  wyniku przetargu wyłoniono  najkorzystniejsze oferty.

Oferta nr 1 - Sklep Mięsny  Dariusz

                   Dariusz Załomski

                   Ul. Krzemienna 55

                   Oferta na art. grupy I , II , III, IV.

Oferta nr 2 - SEMI Katarzyna Fiedorowicz 

                      Ul. Bat. Chłopskich 52/3

                      Oferta na art. grupy IV

Oferta nr 3  – KK.  sp. c.

                    Produkcja Garmażerki

                    Kułakowski & Kustra

                    Ul. Radosna 30

                    Oferta na art. grupy VI

 1. Zamawiający :

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Fl. Szarego 12  70-743 Szczecin

Kontakt : Tel.914609755.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. Z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

2.Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych do stołówki szkolnej znajdującej się w budynku  Szkoły Podstawowej  nr 12 ul. Fl. Szarego 12.

 1. Opis nazwami i kodami CPV :

 Część I – Mleko i produkty mleczne                              - CPV  155 00000-3

                Jaja                                                                  - CPV 031  42500-3

Część II – Pieczywo                                                       - CPV 158  10000-9

Część III- Mrożonki rybne i warzywne                          - CPV 152  21000-3

Część IV –Produkty spożywcze                                     - CPV 158  00000-6

Część V – Mięso i wyroby wędliniarskie                       - CPV 151  00000-9.

 1. Sukcesywne dostawy będą wykonywane z zastrzeżeniem:

Artykuły  z części V – dostawy codziennie w godzinach od 7.00 do 8.00

Artykuły z pozostałych części raz lub dwa razy w tygodniu.

Zamawiający złoży zamówienie telefonicznie codziennie do godziny 15.00

Nie złożenie zamówienia do godziny 15.00 będzie równoznaczne z brakiem potrzeby dostawy w dniu następnym. W przypadku artykułów wchodzących w skład części V dostawy  muszą odbywać się w opakowaniach do tego przeznaczonych zgodnie z normami HGP, GMP LUB HACCP.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art.24 i spełniający warunki o których mowa w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin zawarcia umowy przewiduje od 01.01.2022 do 31.12.2022
 
Oferty cenowe należy przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły z dopiskiem na kopercie oferty cenowe produktów spożywczych do dnia 14.12.2021 r. do godziny 14:00

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 17.12.2020 o godz.9:00

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

W związku z niezależnymi od stron ograniczeniami wykonywania umowy najmu wynikającymi z postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. z 2020r. poz 433) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U z 2020r. poz.491) Szkoła Podstawowa nr 12 nie mogła rozstrzygnąć formularzy ofertowych, gdzie udział biorą uczniowie.( nauka tańca, nauka gry na gitarze, nauka języków obcych).

Centrum Tańca Szczepan, Pear Centrum Językowe Joanna Gruszczyńska oraz Akademia S3 Sp zoo

Pozostałe rozstrzygnięte oferty:

Sala pomocnicza-

Waldemar Kupski- 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Karolina Hałaczkiewcz- 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Hala Sportowa:

Przemysław Jarosławski – 70 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.

 

Podpisy komisji:

 1. Olga Gorajska - przewodniczący   ……………………………..
 2. Ewelina Szabłowska   …………………………………..

Prace komisji zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.

                                                                                  ……………………………

                                                                                                          ( data i podpis)

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.