Szkoła Podstawowa nr 12 i klasy gimnazjalne

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Protokół z wyniku przetargu nieograniczonego

na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie

Floriana Szarego 12 w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019.

I OGŁASZAJĄCY PRZETARG

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 ul. F. Szarego 12 w Szczecinie

Tel.91 4608-158

Adres strony: sp12.szczecin.pl

II PRZEDMIOT PRZETRAGU

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

 1. d) sala korekcyjna o powierzchni – 60m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 19:00 w celu prowadzenia treningów tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. e) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. f) sale lekcyjne udostępnianie od poniedziałku do piątku od godz: 15.30- 18.00

III RODZAJ PRZETARGU

- Nieograniczony ofertowy

IV . PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 01.09.2017 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń „w Szkole Podstawowej nr 12 Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.08.2018 o godzinie 13:00 w sekretariacie szkoły.
 8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

V ZAWARCIE UMOWY

Umowa najmu zostanie podpisana na okres do 21 czerwca 2019r.

VI OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU.

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

Klub Karate IPPON- 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Move Life Sport Łukasz Konarski- 50 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala Szkoła Podstawowa nr 12

Elżbieta Tarabura - 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala lekcyjna:

Music & mores sp.z.o.o – 35 zł netto plus 23% VAT za 45 minut

Akademia 360 - 35 zł netto plus 23% VAT za 45 minut

Hala Sportowa:

ROLKOWO – Marcin Paszkiewicz vel Pipilewicz- 100 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Saka korekcyjna

Centrum Tańca Szczepan - 35 zł netto plus 23% VAT za 45 minut

 

Podpisy komisji:

 1. Olga Gorajska - przewodniczący   ……………………………..
 2. Ewelina Szabłowska   …………………………………..

Prace komisji zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.

                                                                                  ……………………………

                                                                                                          ( data i podpis)

Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie ul. Fl. Szarego 12 zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki szkolnej przy SP 12.

 1. Zamawiający :

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Fl.Szarego 12  70-743 Szczecin

Kontakt : Tel.914609755.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

2.Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych do stołówki szkolnej znajdującej się w budynku  Szkoły Podstawowej  nr 12 ul. Fl. Szarego 12.

 1. Opis nazwami i kodami CPV :

 

Część I – Mleko i produkty mleczne                              - CPV  155 00000-3

                Jaja                                                                  - CPV 031  42500-3

Część II – Pieczywo                                                       - CPV 158  10000-9

Część III- Mrożonki rybne i warzywne                          - CPV 152  21000-3

Część IV –Produkty spożywcze                                     - CPV 158  00000-6

Część V – Mięso i wyroby wędliniarskie                       - CPV 151  00000-9.

 1. Sukcesywne dostawy będą wykonywane z zastrzeżeniem :

Artykuły  z części V – dostawy codziennie w godzinach od 7.00 do 8.00

Artykuły z pozostałych części raz lub dwa razy w tygodniu.

Zamawiający złoży zamówienie telefonicznie codziennie do godziny 15.00

Nie złożenie zamówienia do godziny 15.00 będzie równoznaczne z brakiem potrzeby dostawy w dniu następnym. W przypadku artykułów wchodzących w skład części V dostawy  muszą odbywać się w opakowaniach do tego przeznaczonych zgodnie z normami HGP, GMP LUB HACCP.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych.

Termin zawarcia umowy przewiduje od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art.24 i spełniający warunki o których mowa w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferty cenowe należy składać w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 12 w terminie do dnia 31.12.2018r do godz.: 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 02.01.2019 o godz.: 14.00

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie ogłasza niniejszym zamówienie publiczne na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

 1. Przedmiot zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 3. a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

 1. d) sala korekcyjna o powierzchni – 60m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 19:00 w celu prowadzenia treningów tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. e) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :
 2. a) hala gimnastyczna – 70zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową (60 minut)
 3. b) sala gimnastyczna SP12- 45 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)
 4. c) sala pomocnicza- 45 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)
 5. d) sala korekcyjna- 35 zł netto plus 23%VAT za 45 minut
 6. e) holl szkolny- 120 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.
 7. f) sala lekcyjna – 35 zł netto plus 23%VAT za 45 minut
 8. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.
 9. Przygotowanie i złożenie oferty
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 27.08.2018 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.08.2018r. o godzinie 13:00 w sali nr 37.
 8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp12.szczecin.pl)
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 1. Wyjaśnienia i informacje
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Gorajska 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.sp12.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.


                                                                                                                                                  Załącznik nr 1     Załącznik nr 2

W dniu 30.10.2017r, po przeanalizowaniu wszystkich ofert, które wypłynęły do dnia 27.10.2017r.  na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” wybrano Oferenta : ATA Szczecin sp.zoo ul. Granitowa 7a Szczecin, która miała najkorzystniejszą ofertę. Kryterium wyboru stanowiła cena.

                                                                                                                                                                                                Szczecin, dn. 23.10.2017 r.

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

I . ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 12 / Gmina Miasto Szczecin
ul.Floriana Szarego 12

70-743 Szczecin

NIP 955-237-59-78

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, zamontowany
oraz zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu,
w terminie najpóźniej do 30.11.2017 r.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia;
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione
  w formularzu ofertowym;
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Termin złożenia oferty: do 27.10.2017 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp12.szczecin.pl
 1. OCENA OFERT

Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.sp12.szczecin.pl
 2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

VIII.     DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Jadwiga Romankiewicz pod numerem telefonu 914609755. oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,klik
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,klik
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy,klik
 4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru,klik
 5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji.klik


I OGŁASZAJĄCY PRZETARG

 

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 ul. F. Szarego 12 w Szczecinie

 Tel.91 4608-158

Adres strony: zs15.szczecin.pl

 

II PRZEDMIOT PRZETRAGU

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.

a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

 – udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

d) sala korekcyjna  o powierzchni – 60m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 19:00 w celu prowadzenia treningów tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

e) holl szkolny o powierzchni- 130 m2: 100 zł netto/h

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

f) sale lekcyjne udostępnianie od poniedziałku do piątku od godz: 15.30- 18.00

III RODZAJ PRZETARGU

- Nieograniczony ofertowy

 

IV . PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 01.09.2017 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń „w Szkole Podstawowej nr 12 Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2017 o godzinie 13:00 w sekretariacie szkoły.
 8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

V ZAWARCIE UMOWY

Umowa najmu zostanie podpisana na okres do 30 czerwca 2018r.

 

VI OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU.

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

Klub Karate IPPON- 40 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

ZUMBA- 40 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 40 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

 

Sala Szkoła Podstawowa nr 12

Joy Dance Studio Tańca – 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Elżbieta Tarabura- 40 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

 

Sala lekcyjna:

Music & mores sp.z.o.o – 25 zł netto plus 23% VAT za 45 minut

 

 

Podpisy komisji:

1. Olga Tessar- przewodniczący   ……………………………..

2. Teresa Wiśniewska   …………………………………..

3. Renata Kostkiewicz ……………………………………

 

 

Prace komisji zatwierdził Dyrektor Zespołu Szkół nr 15 w Szczecinie.

 

 

                                                                                  ……………………………

                                                                                           ( data i podpis)

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.