Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Dnia 18.12.2023  komisja dokonała otwarcia i analizy złożonych ofert, wpłynęło siedem ofert na dostawę żywności do szkolnej stołówki.

PHU FALA Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska-Boczna 12 66-400 Gorzów Wlkp.

MADAR Sp. Zo.o.Sp.k. ul. Szklarniowa 1 Ustowo 70-001 Szczecin

Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA ROJAN  J.Patruś & R.Bączyński Ząbrowo 30 78/120 Gościno

SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe " Kinga" Kinga Kiryszewska ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 25A 71-643 Szczecin

W  wyniku przetargu wyłoniono  najkorzystniejsze oferty:

1. Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

2. SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

3. KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

 1. Zamawiający :

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Fl. Szarego 12  70-743 Szczecin

Kontakt : Tel.914609755.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. Z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

2.Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych do stołówki szkolnej znajdującej się w budynku  Szkoły Podstawowej  nr 12 ul. Fl. Szarego 12.

 1. Opis nazwami i kodami CPV :

 Część I – Mleko i produkty mleczne                              - CPV  155 00000-3

                Jaja                                                                  - CPV 031  42500-3

Część II – Pieczywo                                                       - CPV 158  10000-9

Część III- Mrożonki rybne i warzywne                          - CPV 152  21000-3

Część IV –Produkty spożywcze                                     - CPV 158  00000-6

Część V – Mięso i wyroby wędliniarskie                       - CPV 151  00000-9.

 1. Sukcesywne dostawy będą wykonywane z zastrzeżeniem:

Artykuły  z części V – dostawy codziennie w godzinach od 7.00 do 8.00

Artykuły z pozostałych części raz lub dwa razy w tygodniu.

Zamawiający złoży zamówienie telefonicznie codziennie do godziny 15.00

Nie złożenie zamówienia do godziny 15.00 będzie równoznaczne z brakiem potrzeby dostawy w dniu następnym. W przypadku artykułów wchodzących w skład części V dostawy  muszą odbywać się w opakowaniach do tego przeznaczonych zgodnie z normami HGP, GMP LUB HACCP.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art.24 i spełniający warunki o których mowa w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin zawarcia umowy przewiduje od 01.01.2024 do 31.12.2024
 
Oferty cenowe należy przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły z dopiskiem na kopercie oferty cenowe produktów spożywczych do dnia 15.12.2023 r. do godziny 14:00

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 18.12.2023 o godz.10:00

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

*Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

*Waldemar Kupski - 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala lekcyjna:

*PEAR Centrum Językowe Joanna Gruszczyńska- Turkusowa 8/23  70-778 Szczecin-

50 zł netto plus23%Vat za 45 minut wynajmu.

Hala Sportowa:

*Manufaktura Sportu ul. Przewiewna 25 Szczecin 100 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

*Dominik Jeznach ul. Zajecza 3/1 Szczecin 100 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

*Premiera Sp.zo.o .ul Sikorskiego 9 Szczecin- 100 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę.

Sala gimnastyczna:

*Centrum Tańca Szczecin ul. Żwirowa 32 Rumia- 65 zł neto plus 23% Vat za zegarową godzinę

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12  w Szczecinie.

a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

 – udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, jogi według ustalonego grafiku

d) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :

a) hala gimnastyczna – 100zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową (60 minut)

b) sala gimnastyczna SP12- 65 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)

c) sala pomocnicza- 55 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)

d) powierzchnia użytkowa korytarza 2m2- 650 zł netto plus 23% VAT

e) holl szkolny- 200 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.

f) sala lekcyjna – 50 zł netto plus 23%VAT za 45 minut zajęcia po skończeniu zajęć lekcyjnych.

3. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31.08.2023 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.09.2023r. o godzinie 14:00 w sekretariacie ze względu na obostrzenia oferenci nie mogą brać udziału przy otwarciu kopert.
 8. Dnia 06 września 2023r. informacja zostanie upubliczniona na stronie szkoły www.sp12.szczecin.pl

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp12.szczecin.pl)
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IV. Wyjaśnienia i informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Gorajska 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.sp12.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załącznik 1

Załącznik 2

Dnia 16.12.2022  komisja dokonała otwarcia i analizy złożonych ofert, wpłynęło pięć ofert na dostawę żywności do szkolnej stołówki.

HANDEL OBWOŹNY Art. Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-758 Szczecin ul. Lechicka 23/3

Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe " Kinga" Kinga Kiryszewska ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 25A 71-643 Szczecin

W  wyniku przetargu wyłoniono  najkorzystniejsze oferty:

1. Sklep Mięsny "Dariusz" Dariusz Załomski Ul. Krzemienna 55 70-745 Szczecin

2. SEMI Katarzyna Fiedorowicz  Ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

3. KK. sp. c.  Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra Ul. Radosna 30 70-752 Szczecin

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12  w Szczecinie.

a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

 – udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, jogi według ustalonego grafiku

d) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :

a) hala gimnastyczna – 90zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową (60 minut)

b) sala gimnastyczna SP12- 55 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)

c) sala pomocnicza- 55 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)

d) powierzchnia użytkowa korytarza 2m2- 550 zł netto plus 23% VAT

e) holl szkolny- 150 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.

f) sala lekcyjna – 50 zł netto plus 23%VAT za 45 minut zajęcia po skończeniu zajęć lekcyjnych.

3. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 02.09.2022 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2022r. o godzinie 14:00 w sekretariacie ze względu na obostrzenia oferenci nie mogą brać udziału przy otwarciu kopert.
 8. Dnia 06 września 2022r. informacja zostanie upubliczniona na stronie szkoły www.sp12.szczecin.pl

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp12.szczecin.pl)
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IV. Wyjaśnienia i informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Gorajska 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.sp12.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załącznik1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dnia 07 września 2022 r. ogłoszono wyniki przetargu

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Waldemar Kupski- 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala lekcyjna:

PEAR Centrum Językowe Joanna Gruszczyńska

50 zł netto plus23%Vat za  45 minut wynajmu.

Hala Sportowa:

Przemysław Jarosławski – poniedziałki 90 zł netto plus 23% VAT za zegarową godzinę

Drogmal – Aleksandra Motyka- czwartki 90 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Centrum Finansowe Ubezpieczenia i Kredyty Patrycja Haryza- piątki 90 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Sala gimnastyczna:

Centrum tańca Szczepan- 55 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.