Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 09.00 -13.00
Wtorek 08.00 -12.00
Środa 11.30 – 15.30
Czwartek 12.40 – 13.40

14.40 – 17.40
Piątek 09.45– 13.45

Stypendia Socjalne

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje
w formie:
-
stypendium szkolnego,
-
zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
-
bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka lub długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- alkoholizm lub narkomania,
- brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć
w terminie
od 01 września do dnia 15 września 2022 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.

W przypadku:
-
uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
- słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach
o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie
o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Natomiast w przypadku ubiegania się
o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub
w szkole na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
-
uczniom klas zerowych
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
- który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie)
- który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego
z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
- klęski żywiołowej
- kradzieży z włamaniem
- nagłej choroby w rodzinie ucznia
- innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Administratorem danych osobowych podanych we wnioskach o przyznanie zasiłku lub stypendium szkolnego jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą
w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

Zajęcia Terapeutyczne „Grupa Wsparcia”

Terminy zajęć
23.09.2022 godz.14.40-16.10
30.09.2022 godz.11.30- 13.00
07.10.2022 godz.14.40-16.10
21.10.2022 godz. 15.30- 17.00
04.11.2022 godz. 14.40-16.10
18.11.2022 godz14.40-16.10
02.12.2022 godz14.40-16.10
09.12.2022 godz. 15.30- 17.00


Na uczestnictwo w zajęciach potrzebna jest zgoda rodziców.

Zajęcia są prowadzone przez pedagoga szkolnego mgr G. Koćmiel.

Cele szczegółowe:

Cele terapeutyczne dotyczą głównie:

 • - odreagowania emocji,
 • - rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji,
 • - lepszego zrozumienia ludzkich zachowań,
 • - otrzymywania wsparcia od grupy,
 • - przyjmowania i dawania informacji zwrotnych,
 • - poznania i nazywania własnych emocji.

Cele edukacyjne dotyczą przede wszystkim:

 • - uczenia stawiania granic, odmawiania,
 • - przełamywania nieśmiałości,
 • - uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • - uczenia nawiązywania kontaktów,
 • - umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • - umiejętności wytyczania celu,
 • - umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności,
 • - wyszukiwania zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji,
 • - uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
 • - uczenia współpracy i współdziałania.

Cele rozwojowe dotyczą głównie:

 • - poznania samego siebie,
 • - poznania swoich mocnych i słabych stron,
 • - poznania swoich talentów, zdolności,
 • - budowania poczucia własnej wartości,
 • - doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych,
 • - kształtowania inteligencji emocjonalnej - rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć,
 • - doskonalenie informacji zwrotnych.

Treści programu:

 • Integracja
 • Wzajemne poznanie
 • Budowanie pozytywnej samooceny
 • Role społeczne
 • Uczucia
 • Empatia
 • Skuteczna komunikacja
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie ze stresem

Metody pracy:

 • praca w kręgu –umożliwia wszystkim uczestnikom grupy bezpośredni kontakt 
  wzrokowy, sprzyja nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego,
 • rundka – pozwala na dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami,
 • „burza mózgów” - aktywizuje grupę i wyzwala jej potencjał twórczy, służy tworzeniu pomysłów na rozwiązanie określonego problemu,
 • rysunki i prace plastyczne – pozwala przekazać dzieciom, które mają trudności z werbalizacją wiedzy o świecie oraz stosunku emocjonalnego do jego elementów,
 • inscenizacje, odgrywanie scenek – umożliwia wczucie się w sytuację innej osoby i jej zrozumienie, poruszenie ważnego problemu, odreagowanie emocjonalne ze zwrotną informacją od uczestników grupy
 • zabawa – uwalnia dzieci od negatywnych przeżyć, służy relaksowi i wprowadzeniu dobrego nastroju, podnosi energię grupy, sprzyja integracji
 • gry psychologiczne – wprowadzają do grupy nową sytuację, w której uczestnicy zajęć zdobywają nowe doświadczenia, kończą się omówieniem.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.