Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

UWAGA - STYPENDIA SZKOLNE

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy,

że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się

wyłącznie w dniu 18.05.2021 r.
w godzinach 13:00-15:00.

Wejście od hali sportowej.

W przypadku nie odebrania stypendium
we wskazanym terminie
konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod nr 91 4609 755.

Samodzielne wyjścia uczniów ze szkoły

 1. Podstawą samodzielnego opuszczenia szkoły przez ucznia jest wypełniona przez rodziców (prawnych opiekunów) Karta wyjść ucznia ze szkoły, którą rodzic (prawny opiekun) może uzupełniać w ciągu roku szkolnego o dodatkowe informacje lub wprowadzić zmiany.
 2. W pojedynczych sytuacjach, gdy dziecko musi wyjść wcześniej ze szkoły niż zostało to zapisane w Karcie wyjść ucznia ze szkoły w (wizyta u lekarza, niespodziewany wyjazd, itp.) uczeń przedstawia nauczycielowi wychowawcy/nauczycielowi pisemną informację od rodzica (prawnego opiekuna). Nauczyciel wychowawca/nauczyciel podpisuje ją. i. Dziecko wychodząc ze szkoły zostawia tę informację pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach, który odnotowuje ten fakt w zeszycie wyjść dołączając Kartę wyjścia ucznia ze szkoły.
 3. Tylko pisemna informacja rodzica (opiekuna prawnego) jest podstawą do samodzielnego opuszczenia szkoły przez dziecko. W szczególnych sytuacjach potwierdzone przez wychowawcę (na podstawie informacji w e-dzienniku lub rozmowy telefonicznej).
 4. Uczniowie nie mogą opuszczać szkoły i wracać do niej w czasie nieoznaczonym przez rodzica (opiekuna prawnego) w Karcie wyjść ucznia ze szkoły bez wiedzy rodzica (opiekuna prawnego) oraz wychowawcy nauczyciela/nauczyciela.

Karta wyjścia ucznia ze szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 informuje, że uczniowie naszej szkoły objęci są nieodpłatną opieką stomatologiczną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Lekarskie i Stomatologiczne „LASER” Szymczak.

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Szczecinie przy ulicy Batalionów Chłopskich 86, w gabinecie nr 22w środy i czwartki w godzinach od 1200 do 1800.

Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Komunikat w sprawie otwierania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru na podstawie z Zarządzenia 213/20 Prezydenta Miasta Szczecina.

 1. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki oraz idzienniku umieszczony zostanie wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 5. Wypełniony wniosek/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Wniosek/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną w terminie od 11.05 do 14.05.2020 r.
 7. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 8. Rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z informacją o terminie i godzinach otwarcia placówki.
 9. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał wniosku/oświadczenia.
 10. Za zgodą organu prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych są zawieszone do 15 maja oraz do momentu osiągnięcia przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym
  i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.
 11. Planowane jest otwarcie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zmienionych warunkach pracy 18 maja.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

W związku z zagrożeniem
koronawirusem informujemy, że wypłata
stypendiów szkolnych odbędzie się
wyłącznie w dniu 18.03.2020 r.
w godzinach 13:00-15:00.

Wejście od hali sportowej.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.