Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

UMOWA NAJMU nr

zawarta w Szczecinie w dniu

pomiędzy

Gminą Miasto Szczecin – Szkołą – Szkołą Podstawową nr 12 w Szczecinie ul. Floriana Szarego 12,

70-743Szczecin, NIP:955-237-59-78 REGON: 000211145 reprezentowaną przez Ireneusza Ruszniak

– Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.492,2017.EW z dnia 01.09.2017r.

zwaną dalej „WYNAJMUJĄCYM”,

a

Zwaną/ym dalej NAJEMCA:

 

Niniejsza umowa, zwana dalej Umową, jest zawierana na podstawie § 4 ust.1 Uchwały
Nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z 2006 r. Nr 108, poz. 2078; z 2007 r. nr 95, poz. 1677; z 2009 r. Nr 4, poz. 154; z 2010 r. Nr 10, poz. 188; z 2012 r. poz. 1535; z 2015 r., poz. 2447).

 • 1

Przedmiot umowy

 

 1. Przedmiotem najmu jest halę sportową w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie przy ulicy Floriana Szarego 12 stanowiącym własność Gminy Miasta Szczecin i znajdującym się w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie.
 2. Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem hali sportowej , w stanie technicznym
  i z wyposażeniem opisanym Załączniku nr 1 w następujących terminach:

    

          z wyłączeniem dni wolnych od nauki i pracy zgodnie z kalendarzem MEN na rok 2017/2018 .

 1. Najemca będzie używał przedmiot najmu na cele pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych dla dorosłych. .
 2. Jakakolwiek zmiana celu działalności, określonego w ust. 3, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Wynajmującego, dopuszcza się możliwość zmiany zasad najmu określonych w ustępie 1-2 poprzez wskazanie przez personel szkoły innego pomieszczenia dla prowadzenia działalności Najemcy lub przez zmianę terminu prowadzenia jego działalności, informując Najemcę o zmianie odpowiednio wcześniej.

 

 • 2

Wynagrodzenie

 

 1. Ustala się wysokość czynszu najmu za każdą godzinę zegarową na kwotę (słownie ) netto plus obowiązujący podatek VAT. Kwota obejmuje koszty utrzymania pomieszczenia.
 2. Czynsz płatny będzie miesięcznie w wysokości stanowiącej iloczyn stawki czynszu określonej w § 2 ust. 1 oraz ilości godzin zajęć przypadających w danych miesiącu określonych na podstawie §1 ust. 2 umowy.
 3. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu po upływie miesiąca, którego dotyczy najem,
  w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek Wynajmującego prowadzony w banku PKO BP nr 84 1020 4812 0000 0102 0166 8268 .
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wynajmującego.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie ww. należności Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
 6. Wyłącza się prawo do dokonywania przez Najemcę jakichkolwiek potrąceń własnych wierzytelności lub nabytych wierzytelności z wierzytelnościami Wynajmującego.
 7. W przypadku używania przedmiotu najmu bez tytułu prawnego Najemca zapłaci wynagrodzenie
  za bezumowne korzystanie w kwocie odpowiadającej 2-krotnej wysokości czynszu, określonego w ust. 1 za każdy miesiąc.
 8. Od 01.09.2017 r. faktury wystawiane przez Wynajmującego będą zawierały następujące dane:

Sprzedawca:    Gmina Miasto Szczecin

                             Pl. Armii Krajowej 1

                              70-456 Szczecin

                                  NIP: 851-030-94-10

Wystawca:       Szkoła Podstawowa nr 12

           Ul. Floriana Szarego 12,

           70-743Szczecin.

 

 • 3

Prawa i obowiązki stron

 

 1. Najemca oświadcza, że przedmiot najmu jest w stanie przydatnym do umówionego użytku.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do:
  • udostępniania przedmiotu najmu w stanie przydatnym do użytku i utrzymywania go w takim stanie przez cały okres obowiązywania umowy, poprzez zapewnienie m.in. sprawnego działania istniejących instalacji w budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z oświetlenia
   i ogrzewania,
  • zapewnienia dla Najemcy oraz osób trzecich używających przedmiotu najmu w związku z jego działalnością – dostępu do pomieszczeń sanitarnych oraz korzystania z wody i sanitariatów.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach energii, ogrzewania, łączności i innych mediów spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej.
 4. Najemca zobowiązany jest do:
 • używania przedmiotu najmu w sposób zgodny z celem określonym w niniejszej umowie,
 • utrzymania w należytym porządku i czystości używanych pomieszczeń i urządzeń będących
  na wyposażeniu przedmiotu najmu,
 • przestrzegania przepisów dotyczących bhp i p.poż., porządkowych i innych związanych
  z korzystaniem z wynajmowanych pomieszczeń i prowadzoną działalnością;
 • niezwłocznego informowania Wynajmującego o naprawach obciążających Wynajmującego,
 • przestrzegania regulaminów korzystania z obiektu obowiązujących u Wynajmującego oraz zaznajomienia z nim osób trzecich używających przedmiotu najmu w związku z działalnością Najemcy.
 1. Najemca nie może oddawać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo
  w podnajem.
 2. W przypadku, gdy przed wpuszczeniem do sali osób trzecich, na rzecz których prowadzona jest działalność określona w § 1 ust. 3, Najemca stwierdzi, że stan sali nie odpowiada stanowi technicznemu i wyposażenia opisanemu w Załączniku nr 1, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia
  o tym fakcie Wynajmującego ze wskazaniem różnic w stanie przedmiotu najmu. Brak informacji
  o różnicach skutkuje przyjęciem, że sala i jej wyposażenie odpowiada stanowi opisanemu
  w Załączniku nr 1.
 3. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi Najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje Wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu.

 

 

 

 • 4

 

 1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione mienie Najemcy lub osób trzecich używających przedmiotu najmu w związku z jego działalnością, ani za nieszczęśliwe zdarzenia, szkody osobowe czy materialne dotyczące ww. osób, które wystąpiły w trakcie korzystania przez nie
  z przedmiotu najmu.
 2. Zajęcia prowadzona przez Najemcę nie są związane z zajęciami Wynajmującego.
 3. Do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć organizowanych w lokalu Wynajmującego zobowiązany jest Najemca.

 

 • 5

Czas obowiązywania umowy

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia. do dnia

 

 • 6

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

 

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu wyrządzone przez Najemcę, osoby działające w jego imieniu lub osoby trzecie używające przedmiotu najmu w związku z działalnością Najemcy.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wyposażenie sali, o której mowa w § 1 ust. 1 i 5
  w trakcie prowadzenia przez niego zajęć.
 3. W przypadku powstania w przedmiocie najmu zniszczeń lub uszkodzeń, przekraczających normalne zużycie lokalu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kosztów ich usunięcia bądź przywrócenia lokalu do właściwego stanu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń należy do Dyrektora jednostki oświatowej.
 4. W przypadku niezapłacenia w terminie określonym w § 2 ust. 3 należności wynikającej z faktury, Wynajmujący ma prawo nie dopuścić do korzystania przez Najemcę z przedmiotu najmu do czasu uregulowania należności. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do zapłaty całego należnego czynszu w wysokości określonej na podstawie § 2 ust. 2.

 

 • 7

Warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy

 

 1. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana na podstawie porozumienia stron.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę najmu z ważnej przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
 3. Wynajmujący może wypowiedzieć najem z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia w sytuacji, gdy okaże się, że zajmowana przez najemcę powierzchnia niezbędna jest do realizacji celów statutowych jednostki, których nie mógł przewidzieć w dacie zawarcia umowy.
 4. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Najemca:
 • korzysta z przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje z niego korzystać w taki sposób,
 • zaniedbuje przedmiot najmu do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie,
 • dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności - jednak
  po wcześniejszym uprzedzeniu przez Wynajmującego na piśmie o swoim zamiarze i udzieleniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu,
 • odda pomieszczenia będące przedmiotem najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo
  w podnajem.
 1. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, uwzględniając stan z daty przekazania pomieszczeń przez Wynajmującego, określony w Załączniku nr 1.

 

 

 

 

 

 • 8

Strony ustalają, że w przypadku podjęcia przez Radę Miasta Szczecin uchwały dotyczącej zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, umowa niniejsza ulegnie zmianie w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zasad wynikających z przedmiotowej uchwały od dnia jej obowiązywania.

 

 • 9
 1. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

lub w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej:

 1. 1 „Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Gmina Miasto Szczecin zawarła umowę, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie”
 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z umową. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i kontroli przetwarzania.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w ramach realizacji Umowy:
 1. ze strony Wynajmującego

- w sprawach księgowych: Joanna Dembek tel.91) 4608-158   e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach organizacyjnych: Olga Gorajska tel. 91) 4608-158   e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. ze strony Najemcy Tel: 504833710 email:

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej i nie będzie traktowana jak zmiana Umowy.

 1. Strony zastrzegają następujące adresy dla doręczeń:
  1. Wynajmujący : 70-743 Szczecin, ul. Floriana Szarego 12 , tel./fax (91-4608-185), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Najemca
  2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie adresu.    Powiadamianie jest skuteczne pod warunkiem wysłania go listem poleconym lub dostarczenia pocztą kurierską lub doręczenia osobistego.

4.Wszelkie pisma, wezwania i oświadczenia kierowane na ostatni znany adres Stron ustalony zgodnie
z postanowieniami ust. 2–3 będą uważane za skutecznie doręczone.

5.Wszelkie zmiany Umowy, a także wszelkie oświadczenia, wezwania, zezwolenia, uzgodnienia
i powiadomienia kierowane do drugiej Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

7.Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

8.W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

9.Ewentualne   spory   powstałe   przy   wykonywaniu   umowy   rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, z których każdy po odczytaniu i zaparafowaniu podpisano.

WYNAJMUJĄCY                                                                       NAJEMCA

………………………………………                             ………………………………………

Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków

przetargu na wynajem pomieszczeń w SP12

Formularz ofertowy

 

Ja (my) niżej podpisany(ni)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa oferenta)

…………………………………………………………………………………………………………………………….........

(adres siedziby)

 

Regon…………………………………………….                NIP……………………………………………………..

Nr telefonu………………………………………               adres e-mail………………………………………...

Reprezentowany przez

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, PESEL)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkani)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na: „Wynajem pomieszczeń znajdujących się

W Szkole Podstawowej nr 12 ul. F. Szarego 12 w Szczecinie”, składam niniejszym ofertę:

 

 1. Oferuję/my stawkę czynszu w wysokości:
 1. a) ……….. zł netto plus 23%VAT (słownie…………………………………….) za 1 godzinę zegarową wynajmu hali gimnastycznej

        

 1. b) ……….. zł netto plus 23%VAT (słownie…………………………………….) za 1 godzinę zegarową wynajmu sali gimnastycznej SP12

        

 1. c) ……….. zł netto plus 23%VAT (słownie…………………………………….) za 1 godzinę zegarową wynajmu sali pomocniczej

        

 1. d) ……….. zł netto plus 23%VAT (słownie…………………………………….) za 45 minut wynajmu sali korekcyjnej

        

 1. e) ……….. zł netto plus 23%VAT (słownie…………………………………….) za 1 godzinę zegarową wynajmu hollu
 1. f) ……….. zł netto plus 23%VAT (słownie…………………………………….) za 45 minut zegarową wynajmu Sali lekcyjnej
 1. Oświadczam/my, że jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. Oświadczam/my, że projekt umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

Ofertę składam/my na ……………… kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się:

 1. ………………………………………
 2. ………………………………………
 3. ………………………………………
 4. ………………………………………
 5. ………………………………………

……………………………………………………….

(Podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Miejscowość, data ……………………………………………….

Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie ul. Fl. Szarego 12 zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki szkolnej przy SP 12.

 1. Zamawiający :

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Fl.Szarego 12  70-743 Szczecin

Kontakt : Tel.914609755.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

2.Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych do stołówki szkolnej znajdującej się w budynku  Szkoły Podstawowej  nr 12 ul. Fl. Szarego 12.

 1. Opis nazwami i kodami CPV :

 

Część I – Mleko i produkty mleczne                              - CPV  155 00000-3

                Jaja                                                                  - CPV 031  42500-3

Część II – Pieczywo                                                       - CPV 158  10000-9

Część III- Mrożonki rybne i warzywne                          - CPV 152  21000-3

Część IV –Produkty spożywcze                                     - CPV 158  00000-6

Część V – Mięso i wyroby wędliniarskie                       - CPV 151  00000-9.

 1. Sukcesywne dostawy będą wykonywane z zastrzeżeniem :

Artykuły  z części V – dostawy codziennie w godzinach od 7.00 do 8.00

Artykuły z pozostałych części raz lub dwa razy w tygodniu.

Zamawiający złoży zamówienie telefonicznie codziennie do godziny 15.00

Nie złożenie zamówienia do godziny 15.00 będzie równoznaczne z brakiem potrzeby dostawy w dniu następnym. W przypadku artykułów wchodzących w skład części V dostawy  muszą odbywać się w opakowaniach do tego przeznaczonych zgodnie z normami HGP, GMP LUB HACCP.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych.

Termin zawarcia umowy przewiduje od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art.24 i spełniający warunki o których mowa w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferty cenowe należy składać w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 12 w terminie do dnia 31.12.2018r do godz.: 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 02.01.2019 o godz.: 14.00

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie ogłasza niniejszym zamówienie publiczne na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

 1. Przedmiot zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 3. a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

 1. d) sala korekcyjna o powierzchni – 60m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 19:00 w celu prowadzenia treningów tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. e) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :
 2. a) hala gimnastyczna – 70zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową (60 minut)
 3. b) sala gimnastyczna SP12- 45 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)
 4. c) sala pomocnicza- 45 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)
 5. d) sala korekcyjna- 35 zł netto plus 23%VAT za 45 minut
 6. e) holl szkolny- 120 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.
 7. f) sala lekcyjna – 35 zł netto plus 23%VAT za 45 minut
 8. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.
 9. Przygotowanie i złożenie oferty
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 27.08.2018 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.08.2018r. o godzinie 13:00 w sali nr 37.
 8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp12.szczecin.pl)
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 1. Wyjaśnienia i informacje
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Gorajska 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.sp12.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.


                                                                                                                                                  Załącznik nr 1     Załącznik nr 2

W dniu 30.10.2017r, po przeanalizowaniu wszystkich ofert, które wypłynęły do dnia 27.10.2017r.  na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” wybrano Oferenta : ATA Szczecin sp.zoo ul. Granitowa 7a Szczecin, która miała najkorzystniejszą ofertę. Kryterium wyboru stanowiła cena.

                                                                                                                                                                                                Szczecin, dn. 23.10.2017 r.

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

I . ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 12 / Gmina Miasto Szczecin
ul.Floriana Szarego 12

70-743 Szczecin

NIP 955-237-59-78

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, zamontowany
oraz zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu,
w terminie najpóźniej do 30.11.2017 r.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia;
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione
  w formularzu ofertowym;
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Termin złożenia oferty: do 27.10.2017 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp12.szczecin.pl
 1. OCENA OFERT

Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.sp12.szczecin.pl
 2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

VIII.     DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Jadwiga Romankiewicz pod numerem telefonu 914609755. oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,klik
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,klik
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy,klik
 4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru,klik
 5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji.klik

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.