Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 


I OGŁASZAJĄCY PRZETARG

 

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 ul. F. Szarego 12 w Szczecinie

 Tel.91 4608-158

Adres strony: zs15.szczecin.pl

 

II PRZEDMIOT PRZETRAGU

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.

a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

 – udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

d) sala korekcyjna  o powierzchni – 60m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 19:00 w celu prowadzenia treningów tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

e) holl szkolny o powierzchni- 130 m2: 100 zł netto/h

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

f) sale lekcyjne udostępnianie od poniedziałku do piątku od godz: 15.30- 18.00

III RODZAJ PRZETARGU

- Nieograniczony ofertowy

 

IV . PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 01.09.2017 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń „w Szkole Podstawowej nr 12 Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2017 o godzinie 13:00 w sekretariacie szkoły.
 8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

V ZAWARCIE UMOWY

Umowa najmu zostanie podpisana na okres do 30 czerwca 2018r.

 

VI OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU.

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Sala pomocnicza-

Klub Karate IPPON- 40 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

ZUMBA- 40 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Beata Warzecha- Hałaczkiewcz- 40 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

 

Sala Szkoła Podstawowa nr 12

Joy Dance Studio Tańca – 45 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

Elżbieta Tarabura- 40 zł netto plus 23% VAT za godzinę zegarową

 

Sala lekcyjna:

Music & mores sp.z.o.o – 25 zł netto plus 23% VAT za 45 minut

 

 

Podpisy komisji:

1. Olga Tessar- przewodniczący   ……………………………..

2. Teresa Wiśniewska   …………………………………..

3. Renata Kostkiewicz ……………………………………

 

 

Prace komisji zatwierdził Dyrektor Zespołu Szkół nr 15 w Szczecinie.

 

 

                                                                                  ……………………………

                                                                                           ( data i podpis)

Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie ul. Fl. Szarego 12 zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki szkolnej przy ZS 15.

 1. Zamawiający :

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Fl.Szarego 12  70-743 Szczecin

Tel.914609755.

Kontakt : Kier. gosp. Teresa Wiśniewska

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

2.Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych do stołówki szkolnej znajdującej się w budynku  Szkoły Podstawowej  nr 12 ul. Fl. Szarego 12.

 1. Opis nazwami i kodami CPV :

 

Część I – Mleko i produkty mleczne                              - CPV  155 00000-3

                Jaja                                                                  - CPV 031  42500-3

Część II – Pieczywo                                                       - CPV 158  10000-9

Część III- Mrożonki rybne i warzywne                          - CPV 152  21000-3

Część IV –Produkty spożywcze                                     - CPV 158  00000-6

Część V – Mięso i wyroby wędliniarskie                       - CPV 151  00000-9.

 1. Sukcesywne dostawy będą wykonywane z zastrzeżeniem :

Artykuły  z części V – dostawy codziennie w godzinach od 7.00 do 8.00

Artykuły z pozostałych części raz lub dwa razy w tygodniu.

Zamawiający złoży zamówienie telefonicznie codziennie do godziny 15.00

Nie złożenie zamówienia do godziny 15.00 będzie równoznaczne z brakiem potrzeby dostawy w dniu następnym. W przypadku artykułów wchodzących w skład części V dostawy  muszą odbywać się w opakowaniach do tego przeznaczonych zgodnie z normami HGP, GMP LUB HACCP.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych.

Termin zawarcia umowy przewiduje od 10.09.2017 do 30.06.2018 r.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art.24 i spełniający warunki o których mowa w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferty cenowe należy składać w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 12 w terminie do dnia 08.09.2017r do godz.: 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 08.09.2017 o godz.: 14.00

Szczecin 16. 08. 2017r.

                        ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT.

Dyrektor  Zespołu  Szkół  nr 15  w  Szczecinie  ul. Fl.Szarego 12  zaprasza  do  składania  ofert  na  - Zakup  i  dostawę  artykułów  żywnościowych  do  Zespołu  Szkół  nr 15 w Szczecinie.

Oferty  cenowe  na  poszczególne  grupy,  należy  składać  na  załączonych  drukach  do  dnia  26.09.2016 w  sekretariacie  szkoły  w  godzinach  od 8.00  do 15.00

Warunki  dla  oferentów;

1. Art z  grupy  I            - dostawa  2  razy  w  tygodniu

2.                       II          -  codziennie w  godzinach  7.00-7.30  towar  świeży

3.                       III        -  dostawa  1  raz  w  tygodniu

4.                       IV         -  dostawa  1  raz  w  tygodniu – załącznik 1d

5.                       IV         -  dostawa  1  raz  w  tygodniu  - załącznik  1 e

6.                       VI         -  wg  zamówienia , dostawa  świeża  w  dniu  spożycia w

                                             godzinach   7.30 – 9.00.

Wybór  ofert  nastąpi  dnia 27.09.2016 .

Kontakt:
Teresa  Wiśniewska
Tel.91 4609755

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

I OGŁASZAJĄCY PRZETARG

Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół nr 15 ul. F. Szarego 12 w Szczecinie Tel.91 4608-158

Adres strony: zs15.szczecin.pl

II PRZEDMIOT PRZETRAGU

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół nr 15 w Szczecinie.

a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

 – udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

d) sala korekcyjna  o powierzchni – 60m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 19:00 w celu prowadzenia treningów tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

e) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

III RODZAJ PRZETARGU

- Nieograniczony ofertowy

IV . PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 02.09.2016 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Zespołu Szkół nr 15w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2016 o godzinie 14:00 w sekretariacie szkoły.
 8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

V ZAWARCIE UMOWY

Umowa najmu zostanie podpisana na okres do 31 grudnia 2016r.

VI OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU.

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty:

Hala sportowa:

ORNO Michał Antonowicz- 76 zł za godzinę zegarową

Firma Kowal- Filip Pietrusewicz- 65 zł za godzinę zegarową

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna- 65 zł za godzinę zegarową

Oktan Energy V/L Service Sp.z.o.o- 75 zł za godzinę zegarową

Sala pomocnicza-

Klub Karate IPPON- 45 zł za godzinę zegarową

ZUMBA- 40 zł za godzinę zegarową

Sala Szkoła Podstawowa nr 12

Jou Dance Studio tańca – 45 zł za godzinę zegarową

Elżbieta Tarabura- 40 zł za godzinę zegarową

Podpisy komisji:

1. Olga Tessar- przewodniczący   ……………………………..

2. Teresa Wiśniewska   …………………………………..

3. Renata Kostkiewicz ……………………………………

Prace komisji zatwierdził Dyrektor Zespołu Szkół nr 15 w Szczecinie.

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Zespołu Szkół nr 15w Szczecinie ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół nr 15 w Szczecinie.

a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 weekendy po ustaleniu grafiku z dyrektorem szkoły w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

 – udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

d) sala korekcyjna  o powierzchni – 60m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 19:00 w celu prowadzenia treningów tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

e) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :

a) hala gimnastyczna –  65zł za godzinę zegarową (60 minut)

b) sala gimnastyczna SP12- 40 zł za godzinę zegarową ( 60 minut)

c) sala pomocnicza- 40 zł za godzinę zegarową ( 60 minut)

d) sala korekcyjna- 30 zł za 45 minut

e) holl szkolny- 130 zł za spotkanie

3. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 02.09.2016 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Zespołu Szkół nr 15w Szczecinie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2016 o godzinie 14:00 w sekretariacie szkoły.
 8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół nr 15 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.zs15.szczecin.pl)
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku gdy jednostka zostanie płatnikiem podatku VAT.

IV. Wyjaśnienia i informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Tessar 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.zs15.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załącznik nr 1 do pobrania
Załącznik nr 2 do pobrania

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.