Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Szczecinie ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

 1. Przedmiot przetargu
 2. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 3. a) hala gimnastyczna o powierzchni – 630m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. b) sala gimnastyczna SP 12 o powierzchni- 129m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów piłki koszykowej, siatkowej, karate, tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. c) sala pomocnicza o powierzchni-168m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 do 20:00 w celu prowadzenia treningów, karate, tańca, w systemie godzinowym, zumby według ustalonego grafiku

 1. d) sala korekcyjna o powierzchni – 60m2

– udostępniania od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 19:00 w celu prowadzenia treningów tańca, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. e) holl szkolny o powierzchni- 130 m2

– pomieszczenie udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania szkoły, przeznaczone na spotkania rady osiedla, zebrania wspólnot mieszkaniowych lub inne po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku

 1. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą :
 2. a) hala gimnastyczna – 70zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową (60 minut)
 3. b) sala gimnastyczna SP12- 45 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)
 4. c) sala pomocnicza- 45 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową ( 60 minut)
 5. d) sala korekcyjna- 35 zł netto plus 23%VAT za 45 minut
 6. e) holl szkolny- 150 zł netto plus 23%VAT za godzinę zegarową.
 7. f) sala lekcyjna – 35 zł netto plus 23%VAT za 45 minut
 8. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalność gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.
 9. Przygotowanie i złożenie oferty
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 3. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
  • zaświadczenie wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON
  • ksero dowodu osobistego
 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”
 5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność w wynajętym pomieszczeniu.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 28.08.2020 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferty na wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12w Szczecinie. Preferowana jest wysyłka Pocztą Polską. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2020r. o godzinie 13:00 bez udziału oferentów ze względu na pandemię Covid-19.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma prawo wyłączności do wynajmowanych pomieszczeń . Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami którzy, zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy Najemcy którego oferta został uznana za najkorzystniejszą.
 1. f) sale lekcyjne: pomieszczenia udostępniamy na naukę języków obcych, grę na instrumentach- udostępnienie po zakończonych obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.
 1. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 2. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 3. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp12.szczecin.pl)
 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoła.
 5. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 1. Wyjaśnienia i informacje
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Olga Gorajska 91/4608-158
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły(www.sp12.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załącznik

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.